GoodMills Magyarország Zrt. „Nagyi titka egyedi süteménykínáló tányérok nyereményjáték”RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A GoodMills Magyarország Kft. 2900. Komárom, Klapka György u. 40. ; Adószám: 25298811-2-11 ; Cégjegyzékszám: 11-09- 023694 (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18 életévét betöltött az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, Magyarországon adózó, cselekvőképes magyar állampolgár a 12. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék jelen játékszabályzat 3. pontjában részletezett időtartama alatt bármely magyarországi üzletben legalább 3 db Nagyi titka 1kg-os kiszerelésű terméket vásárol, továbbá a játékszabályzat 5. pontjában részletezett módon elküldi pályázatát.
  A játékban résztvevő termékek listája a szabályzat 5. pontjában olvasható.

  A nyereményjáték lebonyolítója: Spice Communication Kft., 1022 Budapest Detrekő utca 12.; Adószám: 13329376-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-729714.
  A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit.

 2. A Játékban kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, a Szervező által forgalmazott termékek vesznek részt.

 3. A Játék időtartama: 2017. november 20. – 2016. december 31.

 4. A nyeremények

  A promóció nyereményei:

  1000 db választható üzenettel ellátott Nagyi titka süteményes tálaló, egyenként bruttó 2023 Ft értékben
  3000 db Nagyi titka „Tőled különleges” pamut bevásárlótáska, egyenként bruttó 268 Ft értékben

  A 4000 db, promócióban résztvevő nyeremény bruttó összértéke 2 291 000 Ft.

 5. A Játékban az alábbi termékek és vonalkódok vesznek részt:

  EAN kód termék megnevezés tömeg
  5998400562240 Nagyi titka búzafinomliszt 1kg 1 KG
  5998400562042 Nagyi titka búzarétesliszt 1 KG
  5998400561045 Nagyi titka búzadara 1 KG
  5998400562288 Nagyi titka búzakenyérliszt, fehér 1 KG
  5998400562271 Nagyi titka kelt tészta süteményliszt 1 KG
  5998400563100 Nagyi titka extra finom süteményliszt 1 KG
  5998400562653 Nagyi titka félfogós búzaliszt 1 KG
  5998400562400 Nagyi titka teljes kiőrlésű búzaliszt 1 KG
  5998400563223 Nagyi titka pizzaliszt 1 KG
  5998400565173 Nagyi titka világos rozsliszt 1 KG
  5998400596016 Nagyi titka fehér tönkölybúzaliszt 1 KG
  5998400596023 Nagyi titka teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt 1 KG

  A fenti termékekből 3 kg vásárlása esetén a vásárlást követően a Játékos a következőekben leírtak szerint vehet részt a Játékon:

  1. A jatek.nagyititka.hu weboldalon részletesen ismertetett módon 3 db Nagyi titka termék csomagolásának aljáról ki kell vágnia az eredeti vonalkódokat és zárt borítékban eljuttatni a 1525 Budapest, Pf. 196 postacímre „Nagyi titka karácsony” jeligére. A küldeménynek olvashatóan tartalmaznia kell Játékos postacímét - ahova a nyeremény kézbesítését kéri, továbbá nevét és telefonszámát az akadálytalan kézbesítés érdekében.
   Egyes üzletekben beküldés céljából kihelyezett Nagyi titka karácsonyi promóciós borítékokat vagy szórólapokat találnak Játékosok. Az ezeken beküldött pályázatok éppúgy érvényesek, mint a normál postai borítékban beküldött pályázatok, Szervező nem tesz különbséget köztük.

  2. A pályázatok beérkezési sorrendben kerülnek ellenőrzésre és beérkezésük sorrendjében az első 1000 érvényes és egyedi pályázat beküldője jogosult választható felirattal ellátott süteményes kínáló nyereményre. Az 1001. érvényes Játékostól kezdődően minden érvényes és egyedi pályázat beküldője Nagyi titka „Tőled különleges” bevásárlótáska nyereményre jogosult a 3000 db-os készlet erejéig.

  Egy Játékos a Játék ideje alatt korlátlan számú Pályázatot küldhet be, de azonos névvel, címmel és telefonszámmal rendelkező játékos (egyedi pályázat) maximum 1 db nyereményre jogosult a fent meghatározott sorrendnek megfelelően.

  A promócióban a nyertesek neveit a jatek.nagyititka.hu weboldalon hetente egy alkalommal frissítve közzétesszük.
  A nyertesek a számukra kisorsolt nyereményekre kizárólag abban az esetben jogosultak – a 4000 db-os nyereménykészlet erejéig-, ha érvényes pályázatuk 2018. január 10-ig a Játék postafiókcímére beérkezett. 2018. január 10. után érkezett pályázatokat a Szervező nem fogad el. Amennyiben a beküldött eredeti vonalkódokon nem állapítható meg egyértelműen, hogy a fent felsorolt eredeti Nagyi titka termékekről lettek kivágva, a szervező a Pályázatot nem fogadja el érvényesnek. Másolt, nyomtatott, egyéb módon sokszorosított vonalkódokat és azok beküldőit Szervező kizárja a játékból. Szervező fenntartja magának a Pályázatok hitelességének egyoldalú elbírálási jogát, így a nyeremény kiküldését egyes esetekben egyoldalúan megtagadhatja.

 6. A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyerteseknek a nyereményeit a Szervező postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el, az 5. pontban teljesült feltételeket követő 60 naptári napon belül. Amennyiben a nyertessel a szervező önhibáján kívül 60 naptári napon belül nem tudja felvenni a kapcsolatot, a Szervező nyertest kizárhatja a Játékból.

 7. A Szervező, a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amelyet beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok (név, lakcím, stb.) nem valósak, vagy olvashatatlanok, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 8. A Szervező a 6. és 7. pontban írtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

 9. A nyeremények pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a díjak személyes átvételéből eredő utazás költségei vagy sikertelen kézbesítés esetén új kézbesítés kérése és költségei) a Játékost terhelik.

 10. Azáltal, hogy a Játékos nevét, címét és telefonszámát tartalmazó küldeménye a megadott címre beérkezik: - a Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve és a helység neve, ahol él nyilvánosságra kerüljön.

 11. A Játékból ki vannak zárva a GoodMills Magyarország Kft., a Spice Communication Kft., a Be Social Kft. és alvállalkozóik munkatársai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

 12. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.), adódó kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 13. Azáltal, hogy a Játékos nevét, címét és telefonszámát tartalmazó Pályázata a megadott címre beérkezik, a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen nyereményjáték lebonyolítása során felhasználja.

 14. A Játékos az Adatvédelmi törvény értelmében kifejezett hozzájárulását adja a Szervezőnek és a Lebonyolítónak, hogy a Játékban történő részvételével összefüggésben átadott személyes adatait a Játékidőn túl feldolgozza annak érdekében, hogy Szervező következő promóciójáról, vagy egyéb eseményéről számukra értesítést küldhessen, valamint hozzájárul, hogy ezen adatokat a Lebonyolító számára marketing célokra átadja. Csak a Szervezőnek, és reklám- illetve promóció Lebonyolítónak van joga az adatokhoz való hozzáféréséhez. A Játékos bármikor jogosult kérni, hogy adatai a nyilvántartásból törlésre kerüljenek a Szervezőhöz, azaz GoodMills Magyarország Kft. címére (2900 Komárom, Klapka György út 40.) küldött nyilatkozatával.

Adatvédelmi tájékoztatás

Játékszervező ezúton közzéteszi adatkezelési elveit, amelyet adatkezelési tevékenysége során magára nézve kötelező erővel ismer el.

Játékszervező a Játékosok személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, ennek megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A Játék során az alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben (továbbiakban: Törvény), valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében a megfelelő műszaki, játék és egyéb szervezési intézkedésekkel a személyes adatok kezelésének, valamint tárolásának a biztonságát.

Személyes adatnak tekintendő minden, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott olyan adat, mellyel a Játékos beazonosítható (neve, lakcíme, telefonszáma).

Adatkezelő adatai, elérhetősége

Adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége

Adatkezelő tájékoztatja a Játékost, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul (önkéntes adatszolgáltatás).

Játékszervező kijelenti, hogy csak azon adatokat rögzíti, dolgozza fel, illetve kezeli, amelyeket törvény előír, illetve amelyek kezelésére lehetőséget teremt, továbbá amelyek a játékokban való részvételhez, valamint a nyeremények kifizetéséhez feltétlenül szükségesek.

Játékszervező a Játékosok és különösen nyerteseinek adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől.

Jogsértés, jogorvoslat

Az adatkezelés időtartama alatt Játékosoknak bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben.

A Játékos kérelmére a GoodMills Magyarország Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben adatkezelő költségtérítést állapít meg.

A GoodMills Magyarország Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A GoodMills Magyarország Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A GoodMills Magyarország Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

A felhasználó felelőssége

A jelen nyilatkozatban foglaltak betartása és az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen adatainak pontos (naprakész) megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban a Játékszervezőt nem terheli jogi felelősség.

Egyéb rendelkezések

A Játékosok adatvédelemmel kapcsolatos további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen Pályázatot. Továbbá, a Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a http://jatek.nagyititka.hu honlapon közzéteszi.

Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a napi nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi törvényben ismertetett jogainak részletes megismerése az Ön érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, hogy ismerje meg az adatvédelmi törvény Önre vonatkozó rendelkezéseit (a jogszabály elérhető az alábbi kormányzati portálon: https://magyarorszag.hu/)

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Budapest, 2017. november 15.

A promóció ideje: 2017. november 20. – december 31.